Pirkimo – Pardavimo sutartis

Sutartis dėl Prekių, Kuponų pirkimo-pardavimo

Šios sutarties dėl prekių, dovanų kuponų pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) šalys yra:

UAB „ISOL“, juridinio asmens kodas 302828160, PVM kodas LT100007133811, buveinės adresas J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius, tel. Nr. +370 603 67771, el. pašto adresas info@breto.lt,  (toliau – „Pardavėjas“ arba „Mes“), administruojantis elektroninės prekybos sistemą, esančią www.breto.lt (toliau „EPS“), iš vienos pusės, ir
fizinis arba juridinis asmuo, per EPS įsigyjantis ar savo žinioje turintis dovanų kuponą (toliau – Kuponas) ar produktą (toliau – Produktas) (toliau – „Pirkėjas“ arba „Jūs“), iš kitos pusės.

1. SUTARTIES OBJEKTAS. INFORMACIJA APIE KUPONUS BEI PREKES

1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir / ar perduoti Pirkėjui Kuponą ar Prekę Sutartyje nustatytomis sąlygomis, o Pirkėjas įsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka sumokėti Pardavėjui Kuponą ar Prekę kainą, atsiimti Kuponą ar Prekę. Ši Sutartis taikoma tik tais atvejais, kai Kuponas ar Prekė yra įsigyjama (įsigyta) per EPS.
1.2. Pardavėjas informuoja Pirkėją, o Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma ir jis supranta:
1.2.1. jog Kupone nurodytas paslaugas ir prekes (toliau – kartu Paslaugos ir Prekės, o atskirai Paslaugos, Prekės) Pardavėjas tik platina per EPS, Paslaugas ir Prekes savarankiškai teikia / parduoda tretieji asmenys, nurodyti Kupone ir / ar EPS (toliau – Teikėjai).
1.2.2. Prekių pardavėjas yra Pardavėjas, jei prie produkto nėra nurodyta kitaip.
1.2.3. Teikėjas Paslaugas ir Prekes teikia / parduoda Teikėjų nustatytomis sąlygomis, kurios nurodytos Kupono aprašyme, EPS ir / ar Teikėjo interneto svetainėje. Todėl Pirkėjas prieš įsigydamas Kuponą privalo tinkamai susipažinti su Kupone, EPS ir Teikėjo interneto svetainėje nurodytomis Paslaugų ir Prekių teikimo/ pardavimo sąlygomis (įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimai, keliami Paslaugų ir Prekių gavėjui (pvz. amžiaus reikalavimai, sveikatos būklės reikalavimai ir kt.), galimas pavojus, susijęs su Paslaugomis, Prekėmis, asmens sveikatai, gyvybei). Užsakydamas Kuponą Pirkėjas patvirtina, kad jis tinkamai susipažino ir jam yra aiškios, suprantamos bei priimtinos visos Kupone, EPS ir Teikėjo interneto svetainėje nurodytos Paslaugų ir Prekių teikimo / pardavimo sąlygos bei Pirkėjas sutinka tokiomis sąlygomis įsigyti Kuponą. Be to, Pirkėjas patvirtina, kad jam yra aišku, suprantama ir patvirtina, kad tais atvejais, kai galutinis Paslaugų ir Prekių gavėjas neatitinka keliamų reikalavimų, Teikėjas turi teisę atsisakyti suteikti / parduoti Paslaugas ir Prekes, o pinigai sumokėti už Kortelę Pirkėjui tokiu atveju negrąžinami.
1.2.4. Teikėjai, prieš teikdami / parduodami Paslaugas ir Prekes turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas ar Paslaugų ir Prekių galutinis gavėjas pasirašytų papildomus susitarimus, sutikimus, įsipareigojimus, susijusius su teikiamomis / parduodamomis Paslaugomis ir Prekėmis. Pirkėjui yra žinoma, suprantama ir priimtina, kad Pirkėjui ar galutiniam Paslaugų ir Prekių gavėjui atsisakius pasirašyti šiame punkte nurodytus susitarimus, sutikimus ar įsipareigojimus, Teikėjai gali atsisakyti suteikti / parduoti Kupone nurodytas Paslaugas ir Prekes. Tokiu atveju pinigai už Kuponą nėra grąžinami. Užsakydamas Kuponą Pirkėjas patvirtina, kad jis tinkamai susipažino ir jam yra aiškios, suprantamos bei priimtinos šio punkto sąlygos.
1.2.5. Teikėjas gali savo nuožiūra atsisakyti suteikti Paslaugas ir Prekes galutiniam Paslaugų ir Prekių gavėjui, jei tai sukeltų grėsmę galutinio Paslaugų ir Prekių gavėjo sveikatai, gyvybei ar galėtų padaryti kitokios žalos. Užsakydamas Kuponą Pirkėjas patvirtina, kad jis tinkamai susipažino ir jam yra aiškios, suprantamos bei priimtinos šio punkto sąlygos.
1.2.6. EPS naudojamos Paslaugų ir Prekių nuotraukos neatspindi tikrojo Paslaugų ir Prekių vaizdo, apimties, kitų aspektų, kurie gali būti perteikiami tik realybėje, todėl vaizdai nuotraukose gali skirtis. Pirkėjas, užsakydamas Kuponą, patvirtina, kad tai jam yra žinoma, suprantama ir priimtina.

2. KUPONŲ IR PREKIŲ KAINA

2.1. Kupono ar Prekės kaina nurodoma EPS kiekvieno Kupono ar Prekės aprašyme. Kupono ar Prekės aprašymas EPS yra laikomas sudėtine Sutarties dalimi.
2.2. Į Kupono ar Prekės kainą, nurodytą EPS, nėra įskaičiuotos:
2.2.1. Prekės ar Kupono siuntimo išlaidos. Šios išlaidos (jų dydis) bus papildomai nurodytos Prekės ar Kupono užsakymo metu pasirinkus atitinkamą siuntimo būdą. Pirkėjas pasirinkdamas Prekės ar Kupono pristatymo būdą bei patvirtindamas užsakymą su pasirinktu Prekės ar Kuponu pristatymo būdu, patvirtina savo aiškų sutikimą dėl Prekės ar Kupono pristatymo mokesčio, nurodyto EPS, ir jo pridėjimo prie Kupono / Prekės kainos;
2.2.2. mokėjimo pavedimų, mokėjimo kortelės aptarnavimo mokesčiai ir pan. išlaidos, Pirkėjui atsiskaitant už perkamą Prekę ar Kuponą išlaidos (bankų mokesčiai). Šias išlaidas Pirkėjas pats papildomai susimoka pagal su atitinkamu, Pirkėją aptarnaujančiu banku sudarytas sutartis (nustatytus įkainius);
2.2.3. Pirkėjo išlaidos telefono skambučiams, aiškinantis Prekės ar Kupono įsigijimo sąlygas ir pan. Šias išlaidas Pirkėjas pats papildomai susimoka pagal su atitinkamas telefoninio ryšio paslaugas Pirkėjui teikiančių asmenų nustatytus įkainius;
2.2.4. Prekės ar Kupono grąžinimo Pardavėjui išlaidos, kai Pirkėjas Sutartyje nustatytais atvejais turi teisę grąžinti Prekę ar Kuponą ir tokia teise Pirkėjas pasinaudoja. Šias išlaidas Pirkėjas pats papildomai susimoka pagal savo pasirinktą Prekės ar Kupono grąžinimo Pardavėjui būdą.

3. KUPONŲ, PREKIŲ ĮSIGIJIMO SĄLYGOS IR ATSISKAITYMAS

3.1. Įsigydamas Kuponą ar Prekę, Pirkėjas privalo:
3.1.1. užpildyti visus EPS nurodytus, privalomus užsakymo formos laukelius;
3.1.2. sumokėti Prekės ar Kupono kainą, papildomus mokesčius, kurie neįskaičiuoti į Prekės ar Kupono kainą, nurodytą EPS.
3.2. Pirkėjas pats pasirenka Produkto ar Kupono kainos sumokėjimo būdą pagal EPS nurodytus būdus.
3.3. Pirkėjas patvirtina, kad jis supranta ir neprieštarauja bei Pirkėjui yra priimtina, kad išskyrus šioje Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, įsigyta Kuponas ar Produktas negali būti grąžinta Pardavėjui, už jas sumokėti pinigai taip pat nėra grąžinami Pirkėjui.
3.4. Prekės ar Kupono pirkimą patvirtinantį apskaitos dokumentą Pirkėjui išrašys Pardavėjas ir išsiųs Pirkėjui tik užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaitą už Kupone nurodytas Paslaugas ar Prekes išrašys Teikėjai ir pateiks Teikėjų ir Pirkėjo sutartu būdu; Pardavėjas tokiu atveju neatsako Pirkėjui už Teikėjų sąskaitos pateikimą.
3.5. Kai Pirkėjas už Prekę ar Kuponą pasirinko mokėti, ar pagal EPS nurodytas sąlygas privalo mokėti iš anksto, bet Prekės ar Kupono kainos nesumoka per 2 valandas nuo Prekės ar Kupono užsakymo patvirtinimo iš Pardavėjo gavimo Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties. Tokiu atveju pasibaigus Prekės ar Kupono apmokėjimo terminui ir Pirkėjui per šį terminą nesumokėjus Prekės ar Kupono kainos, Pardavėjui nekyla pareiga parduoti Prekę ar Kuponą, Pardavėjas neatsako už jokius dėl to kilusius Pirkėjo nuostolius, o Pirkėjo užsakymas yra laikomas atšauktu.

4. KUPONO AR PRODUKTO PRISTATYMAS, ATSIĖMIMAS

4.1. Popierinis Kuponas ar Produktas Pirkėjo pasirinkimu gali būti pristatomos pagal EPS nurodytus būdus.
4.2. Skaitmeninis Kuponas perduodama per 30 minučių terminą po atsiskaitymo už Kuponą vienu iš nurodytų būdų, siunčiant skaitmeninės Kortelės duomenis Pirkėjo užsakymo formoje nurodytu elektroninio paštu adresu.
4.3. Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo patvirtinimo apie tai, kad Produktas ar popierinis Kuponas paruošta atsiėmimui, atsiimti Produktą ar popierinį Kuponą Pirkėjo pasirinktoje vietoje. Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma ir jis sutinka, kad per šiame punkte nurodytą terminą jam neatsiėmus Produkto ar popierinio Kupono, Pardavėjas neprivalo toliau saugoti Produkto ar Kupono, o pinigai (jei buvo sumokėti) tokiu atveju Pirkėjui negrąžinami.
4.4. Produkto, popierinio Kupono atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Produktas ar popierinis Kuponas yra perduotas Pirkėjui.
4.5. Laikoma, kad Pardavėjas įvykdė Sutartį nuo Produkto, Kupono įteikimo Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui momento, o Sutarties 4.3 punkte aptartu atveju – kitą dieną po to, kai pasibaigs 14 (keturiolikos) dienų terminas Produktui ar Kuponui atsiimti.
4.6. Visos Produktų ar Kuponų atsiėmimo, pristatymo sąlygos, mokesčiai yra nurodyti Pristatymas puslapyje (spauskite čia, norėdami peržiūrėti).

5. KUPONO GALIOJIMO LAIKAS, KEITIMAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

5.1. Pirkėjo pagal šią Sutartį įsigytas Kuponas galioja Kupono aprašyme EPS nurodytą terminą.
5.2. Pardavėjas informuoja Pirkėją, o Pirkėjas patvirtina, kad jis aiškiai supranta, jam yra žinoma ir priimtina, kad:
5.2.1. Kupone nurodytas Kupono galiojimo terminas gali būti pratęstas ir/ar atnaujintas tik tuo atveju, jei Pirkėjas pateikia raštišką prašymą dėl Kupono galiojimo termino pratęsimo ir sumoka Kupono galiojimo termino pratęsimo mokestį ne vėliau kaip 5 dienos iki Kupono galiojimo laiko pabaigos.
5.2.2. Pirkėjui nepanaudojus Kupono jos galiojimo terminu ir galiojimo termino nepratęsus, kaip nurodyta Sutarties 5.2.1 punkte, yra laikoma, kad Kuponas buvo panaudota ir pinigai Pirkėjui nėra grąžinami.
5.3. Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, jis aiškiai supranta ir priimtina, kad Kupone nurodytų Paslaugų ir Prekių suteikimo/pardavimo data nustatomas vadovaujantis šiomis sąlygomis:
5.3.1. Kupono turėtojas, galutinis Paslaugų ir Prekių gavėjas dėl Paslaugų ir Prekių privalo kreiptis į Teikėją Kupone nurodytu telefonu, elektroniniu paštu ar kitu būdu ir nurodyti Kupone pateiktą rezervacijos kodą bei rezervuoti Paslaugas ir Prekes, gauti patvirtinimą, kad Kupone nurodytos Paslaugos ir Prekės rezervuotos konkrečiai datai;
5.3.2. Kupono turėtojas, galutinis Paslaugų ir Prekių gavėjas dėl Paslaugų ir Prekių privalo su Teikėju sutartu būdu atsiimti Prekes ne vėliau nei su Teikėju sutartu terminu ar su Teikėju sutartu laiku atvykti į nurodytą vietą Paslaugų suteikimui.
5.3.3. Pirkėjas aiškiai supranta, kad Kupono turėtojo, galutinio Paslaugų ir Prekių gavėjo neatvykimas sutartu laiku į nurodytą vietą Paslaugų suteikimui, ar Prekių neatsiėmimas laikomas tinkamu Paslaugų suteikimu sutartą dieną ar tinkamu Prekių perdavimo sutartą dieną, o už Kuponą sumokėti pinigai Pirkėjui nėra grąžinami.
5.3.4. Pirkėjas ar galutinis Kupono turėtojas gali pakeisti dovanų kuponą į kitą tokiomis sąlygomis:
5.3.4.1. Keičiant dovanų kuponą į pigesnį – atsirandantis skirtumas nėra grąžinamas.
5.3.4.2. Norėdami pakeisti dovanų kuponą į brangesnį, turite primokėti susidariusį skirtumą.
5.3.4.3. Keičiant dovanų kuponą, jo galiojimo laikas nesikeičia.
5.3.4.1. Kupono turėtojas, galutinis Paslaugų ir Prekių gavėjas per 15 dienų nuo pirkimo turi teisę pakeisti kuponą į kitą nemokant keitimo mokesčio. Kitu atveju kupono turėtojas, galutinis Paslaugų ir Prekių gavėjas turi sumokėti keitimo mokestį.

6. KUPONO, PRODUKTO GRĄŽINIMO SĄLYGOS

6.1. Pirkėjas, išskyrus Sutarties 6.3 nurodytas išimtis, per 15 dienų nuo pirkimo turi teisę atsisakyti šios Sutarties, nenurodydamas jokios priežasties. Pirkėjas, norėdamas atsisakyti sutarties, turi informuoti Pardavėja elektroniniu paštu info@breto.lt. Pirkėjas privalo nurodyti atsiskaitomąją sąskaitą, į kurią prašo grąžinti Pirkėjo už Kuponą ar Produktą iš anksto Pardavėjui sumokėtas sumas.
6.2. Pirkėjas norėdamas nutraukti sutartį privalo savo sąskaita grąžinti Prekes ar Kuponus į Pardavėjo biurą.
6.3.6.3. Pirkėjas, paspausdamas mygtuką „Sutinku su sutarties sąlygomis“, sutinka ir pripažįsta, kad Pirkėjas neturi teisės atsisakyti šios Sutarties (Sutarties 6.1 p.), jei:
6.3.1. Produktas yra gaminamas pagal specialius Pirkėjo nurodymus ar asmeninį pasirinkimą arba yra pritaikytos Pirkėjo ar galutinio Produkto gavėjo asmeninėms reikmėms (pvz. personalizuota Dovana su Pirkėjo nurodytais žodžiais ir pan.);
6.3.2. Kortelėje numatytos Paslaugos yra skaitmeninio turinio teikimas.
6.4. Sutarties atsisakymo pagal Sutarties 6.1 punkto nuostatas teisinės pasekmės:
6.4.1. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties pagal Sutarties 6.1 punkto nuostatas, pasibaigia šalių pareigos vykdyti Sutartį.
6.4.2. Pardavėjas ne vėliau kaip per septines dienas nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, grąžins Pirkėjo jo iš anksto sumokėtas sumas už Kuponą, Produktą (išskyrus Pirkėjo apmokėtas Kupono, Produkto pristatymo išlaidas, jei tokios buvo sumokėtos). Pardavėjas grąžinamas sumas Pirkėjui perves į Pirkėjo atsisakymo nuo Sutarties pranešime nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Pirkėjas, paspausdamas mygtuką „Sutinku su sutarties sąlygomis“ pateikia Pardavėjui savo prašymą, kad Sutarties atsisakymo atveju grąžinamos sumos Pirkėjui būtų pervedamos į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.
6.4.3. Jei po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą Produktas ar Kuponas buvo pristatytas Pirkėjui, Pirkėjas privalo savo sąskaita išsiųsti (grąžinti) Pardavėjui Produktą, Kuponą ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo dienos, jei Produkto ar Kupono įprastai negali būti grąžinta paštu ar jei Produktą ar Kuponą grąžinti nusprendėte kitu būdu nei paštu. Pardavėjas tokiu atveju negrąžins Pirkėjui jo sumokėtų sumų (jei tokios buvo sumokėtos) tol, kol Produktas ar Kuponas nebus pristatytas Pardavėjui.
6.4.5. Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsiant anuliuoja Kuponą.

7. GARANTIJA PRODUKTAMS

7.1. Produktams suteikiama standartinė garantija vadovaujantis civiliniu kodeksu.

8. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Pirkėjas įsipareigoja:
8.1.1. pateikti visus Pardavėjo prašomus duomenis, laikydamasis Produkto ar Kupono užsakymo formoje nurodytų instrukcijų bei Sutarties reikalavimų;
8.1.2. tinkamai ir laiku vykdyti Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
8.2. Pirkėjas turi teisę perleisti savo teises pagal Sutartį tretiesiems asmenims – galutiniams Kupono ar Produkto gavėjams. Laikoma, kad Pirkėjo teisės pagal Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, yra perleidžiamos tretiesiems asmenims – galutiniams Kupono ar Produkto gavėjams – jei trečiasis asmuo atsiima Produktą. Perleisdamas savo teises pagal Sutartį šiame punkte nurodytiems tretiesiems asmenims Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti ir garantuoti, kad asmuo, kuriam perleidžiamos šios teisės, tinkamai laikysis šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

9. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Pardavėjas įsipareigoja:
9.1. Pardavėjas įsipareigoja tinkamai ir laiku vykdyti Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
9.2. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį su Pirkėju, nutraukti Sutartį, jei Pardavėjui buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys.

10. DUOMENŲ TEIKIMAS PARDAVĖJUI

10.1. Dovanos ar Kortelės užsakymo formos pildymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus EPS ir šios Sutarties reikalaujamus duomenis.
10.2. Jei Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius, ne visus prašomus duomenis, dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atsako Pirkėjas.
10.3. Pirkėjas, pažymėdamas „Sutinku su sutarties sąlygomis“ suteikia Pardavėjui teisę naudotis Pirkėjo Pardavėjui pateiktais duomenimis, asmens duomenimis laikotarpiui, reikalingam Sutarties įvykdymo tikslams pasiekti, o taip pat rinkodaros tikslais, jei Pirkėjas savo sutikimą dėl duomenų rinkodaros tikslais patvirtino pažymėdamas „Norėčiau gauti pasiūlymus“. Pirkėjui sutikus dėl Pirkėjo duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais, Pirkėjo duomenys rinkodaros tikslais tvarkomi 1 metus, skaičiuojant nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie Pirkėjo paskyros EPS.
10.4. Pirkėjas, pažymėdamas „Sutinku su sutarties sąlygomis“, Sutarties įvykdymo tikslams pasiekti patvirtina savo sutikimą, kad Pardavėjas, Sutarties vykdymo tikslais perduotų Pirkėjo duomenis (asmens duomenis) kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, Lietuvos paštui, IT paslaugas Pardavėjui teikiantiems asmenims, Teikėjams, Paysera sistemą administruojantiems tretiesiems asmenims bei kad Pardavėjas ir nurodyti asmenys tvarkytų Pirkėjo asmens duomenis Sutarties vykdymo tikslu. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys, išskyrus jau aptartas šiame skyriuje, visais atvejais derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
10.5. Pažymėdamas „Sutinku su sutarties sąlygomis“, Pirkėjas patvirtina, kad jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo ir šiame skyriuje nurodytų asmenų tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.
10.6. Pažymėdamas „Sutinku su sutarties sąlygomis“, Pirkėjas patvirtina, kad jis žino turintis teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją Sutarties vykdymo tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi Sutarties vykdymo tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti Sutarties.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.2. Pardavėjas neatsako už žalą, kilusią Pirkėjui ar galutiniam Paslaugų ir Prekių gavėjui Kortelėje nurodytų Paslaugų ir Prekių teikimo/pardavimo metu. Atsakomybė žalą, kilusią Pirkėjui ar galutiniam Paslaugų ir Prekių gavėjui Kortelėje nurodytų Paslaugų ir Prekių teikimo/pardavimo metu, tenka išimtinai Teikėjams, Pirkėjas ar galutinis Paslaugų ir Prekių gavėjas visas su tuo susijusias pretenzijas privalo teikti Teikėjams.

12. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

12.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, vadovaudamasis EPS pateikiamais nurodymais užpildo privalomus Pirkėjo formos laukelius, pažymi „Sutinku su sutarties sąlygomis“ ir paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, taip patvirtindamas savo sutikimą su Sutarties ir jos priedų, nurodytų Sutartyje, sąlygomis. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Sutarties sąlygų, jis privalo nesinaudoti EPS. Visais atvejais Pirkėjas pažymėdamas „Sutinku su sutarties sąlygomis” patvirtina, kad jis perskaitė Sutarties sąlygas, Sutarties sąlygos jam yra aiškios ir Pirkėjas sutinka su Sutarties sąlygomis.
12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Sutartį, pakeista Sutartį paskelbdamas EPS. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

13. KITOS SĄLYGOS

13.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama EPS (įskaitant, bet neapsiribojant, Sutartį, informaciją apie Pardavėją, Prekes, Kuponus bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Sutarties įgyvendinimo tvarką) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
13.2. Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu.
13.3. Kai pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu laikoma, kad šalis pranešimą gavo tą pačią dieną, kai jis buvo išsiųstas, jei pranešimas buvo siunčiamas darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. Jei pranešimas buvo siunčiamas ne darbo dieną, ar darbo dieną kitu laiku, nei nuo 9 iki 18 val., laikoma, kad pranešimą kita šalis gavo pirmą darbo dieną, būsiančią po pranešimo išsiuntimo.
13.4. Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis per 30 dienų nuo rašytinio pranešimo pateikimo dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Ginčai su Vartotojais sprendžiami, atsižvelgiant į Vartotojams teisės aktuose nustatytas įstatymines garantijas, teises.