Conjugium sine prole est quasi dies sine sole.
Santuoka be vaikų – tarytum diena be saulės.

Cum sis mortalis, quæ sunt mortalia, cura.
Kadangi esi mirtingas, rūpinkis žemiškais reikalais.

Ex ambiguo controversia nascitur.
Dviprasmiškumas sukelia ginčą.

Ille non vivit, qui in perpetuo mortis metu vivit.
Tas negyvena, kuris gyvena visą laiką bijodamas mirties.

Mors quidem mala non est, sed iter ad mortem miserum est.
Nors mirtis nėra pikta, bet kelias į mirtį – sunkus.

Nemo potest dominis pariter servire duobus.
Niekas negali tuo pat metu dviem ponams tarnauti.

Oscitante uno deinde oscitat et alter.
Vienam žiovaujant, ima žiovauti ir kitas.

Post negotium jucundum otium.
Po darbo malonu pailsėti.

Quem dii odere, pædagogum fecere.
Ko dievai neapkentė, tą pedagogu padarė.

Quod nescias, damnare summa est temeritas.
Didžiausia kvailybė smerkti tai, ko nesupranti.