In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.
Būtinuose reikaluose tebūnie vienybė, abejotinuose – laisvė, visuose – meilė.

Intemperantia est medicorum nutrix.
Nesaikingumas – gydytojų maitintojas.

Inter cæcos et monoculus rex est.
Tarp neregių ir vienakis yra karalius.

Labor doloris animi remedium est.
Darbas gydo sielos skausmą.

Mors janua vitæ.
Mirtis – gyvenimo durys.

Mors laborum ac miseriarum quies est.
Mirtis – poilsis po darbų ir vargų.

Mortem optare malum est, timere pejus.
Mirties geisti – bloga, dar blogiau – jos bijoti.

Malo apud hos esse primus quam Romæ secundus.
Geriau man čia būti pirmam negu Romoje antram.

Malo cum Platone errare, quam cum aliis recte sentire.
Geriau su Platonu klysti, negu su kitais teisingai galvoti.

Multa docet fames.
Badas daug ko išmoko.