1918 metų vasario 16 dieną Vilniuje, Pilies g. 26 , buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas. Šiuo aktu buvo skelbiama, kad Lietuva tampa laisva ir atsiskiria nuo visų valstybių, prie kurių kada nors buvo prijungta.

Akto pasirašymas buvo nelengvas uždavinys. Tarybos pirmininku tapo Jonas Basanavičius, kuris sugebėjo suvienyti skirtingų pažiūrų politikus, kurie pritarė nepriklausomybės idėjai.

Nepriklausomybės aktas pasirašytas 2 egzemplioriais. Tačiau iki šiol nežinoma, kur jie yra saugomi.

Nepriklausomybės akto tekstas:

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Signatarai, pasirašę aktą:

 • Jonas Basanavičius
 • Saliamonas Banaitis
 • Mykolas Biržiška
 • Kazys Bizauskas
 • Pranas Dovydaitis
 • Steponas Kairys
 • Petras Klimas
 • Donatas Malinauskas
 • Vladas Mironas
 • Stanislovas Narutavičius
 • Alfonsas Petrulis
 • Jonas Smilgevičius
 • Antanas Smetona
 • Justinas Staugaitis
 • Aleksandras Stulginskis
 • Jurgis Šaulys
 • Kazimieras Steponas Šaulys
 • Jokūbas Šernas
 • Jonas Vailokaitis
 • Jonas Vileišis